Autopoťahy a autokoberce

Váš košík

Váš košík je prázdny

Dôležité informácie


Obchodné podmienky

platné od 1.4.2011 do doby vydania nových obchodným podmienok

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode www.a-zauto.sk eshop, ktorého provozovateľom je A-Z AUTO Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51 Holíč (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kupnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá při uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.a-zauto.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveními súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

III. Distribúcia

Distribúcia je zabezpečená službou UPS. Doprava je hradená kupujúcim vo výške 5,16 € . Na dobierku je cena stanovená 5,50 €. Pri objednávke nad 100 € s DPH hradí dopravu predávajúci.

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:
– Predfaktúrou
– Dobierkou
– V hotovosti - osobný odber

V. Dodacie podmienky

1. V prípade plaby na dobierku sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 2-5 dní odo dňa doručenia potvrdenej objednávky podľa II.2.podmienok. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží emailom či telefonicky info o dátume, kedy bude tovar v predajni pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu a k zaplateniu v hotovosti najneskôr do 14 dní na predajni: A-Z AUTO Slovakia, s.r.o., Staničná 1522/20, 908 51 Holíč. V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohoto druhu akceptované.
3. V prípade platby na predfaktúru, kupujúci obdrží emailom predfaktúru. Predfaktúru posielame najnejskôr v ďalší pracovný deň. V prípade autopoťahov a textilných autokobercov sa po pripísaní čiastky predáva objednávka do výroby. V prípade ostatného tovaru sa po pripísaní čiastky tovar expeduje najneskôr do 8 pracovných dní.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandartného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
6. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo neprevezme kupujúci tovar v tomto mieste dodania tovaru, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke a späť k predávajúcemu vznikli.
7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo prepravcom.